Beleids- en activiteitenplan

Beleids- en activiteitenplan

Stichting Dorpsdag Hoevelaken

“Wie zijn wij”  

Dorpdag Hoevelaken is een jaarlijks terugkerende feestdag vóór en dóór de dorpsbewoners van Hoevelaken. Deze dag staat in het teken van gezelligheid, feest en sportieve activiteiten. Dorpsdag Hoevelaken wordt op de laatste zaterdag van augustus georganiseerd en is voor veel Hoevelakers en ver daar buiten een mooi afsluiting van de zomervakantie en de start van het nieuwe sport-, school- en werkjaar. het jaarlijks feest van Hoevelaken met een aantrekkingskracht tot ver daarbuiten. De Dorpsdag wordt op de laatste zaterdag van augustus georganiseerd als mooie afsluiter van een heerlijke vakantie en de start van een nieuw school-, sport en werkjaar. 

Deze jaarlijkse feestdag wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijkerk, vrijwilligers, vrienden en ondernemers uit Hoevelaken en omstreken, die zich als sponsor of anderszins belangeloos inzetten voor deze dag. 

Organisatie

Stichting Dorpsdag Hoevelaken bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal leden plus vrijwilligers die op de dag zelf een helpenden hand bieden. 

Het dagelijks bestuur en bestaat uit 3 personen:  

 • Patrick van den Hoek  – Voorzitter  
 • Mignon Geerdink – Secretaris  
 • Ferry Jongenotter  – Penningmeester  

Alle bestuursleden maken deel uit van verschillende werkgroepen. 

Werkgroepen worden gevormd samen met de leden die zich net als het bestuur belangeloos inzetten. 

De werkgroepen geven, ieder voor zich, invulling aan de gedefinieerde hoofdthema’s.  Gemiddeld 12x per jaar is er een gezamenlijk overleg van alle werkgroepen en stuurgroep, waarin de diverse ideeën, plannen en activiteiten worden besproken, afgestemd en al dan niet geaccordeerd. 

Beloningsbeleid

Leden en bestuur zetten zich belangeloos voor de organisatie. Hooguit voorgeschoten en/of gemaakte onkosten worden vergoed. Vanzelfsprekend alleen met onderbouwing en onder toezicht van twee of meer bestuursleden.

Besteding van vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Dorpsdag Hoevelaken: 

  1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. 
  2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om te investeren in benodigde goederen en materialen.
  3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

Voorzitter, secretaris en penningmeester hebben ieder één stem met betrekking tot de zeggenschap over het vermogen.  

De penningmeester beheert de financiën en voert hiervan de administratie.  

Jaarlijks wordt een balans en staat van baten en lasten (jaarrekening) opgemaakt welke door het voltallige bestuur wordt vastgesteld.  

Stichting Dorpsdag zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Het vermogen zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.  In geval van ontbinding wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.  

Werving van gelden

Stichting Dorpsdag Hoevelaken maakt gebruik van de onderstaande kanalen voor het werven van gelden:  

 • Donateurs( st. vrienden van Dorpsdag Hoevelaken) met een vaste jaarlijkse bijdrage (aantal 31-12-2019: 350)  
 • Omzet tijdens georganiseerde activiteiten  
 • Gemeentelijke en provinciale subsidies en bijdragen  
 • Sponsoring   
 • Eigen bijdragen / inleggelden  
 • Incidentele giften en bijdragen  

Toekomstvisie

De toekomstvisie van stichting Dorpsdag Hoevelaken is het continu verbeteren van Dorpsdag Hoevelaken, het aanpassen naar de tijdgeest van dat moment en zorgen voor continuïteit.  

De wereld verandert constant. Door scherp te blijven op deze veranderingen zoals de locatie, landelijke en/of gemeentelijke eisen en randvoorwaarden en maatschappelijke ontwikkelingen wil de organisatie van Dorpsdag Hoevelaken ervoor zorgen dat deze dag ver in de toekomstfeest nog steeds beleefd mag worden door Hoevelakers. 

Een gezonde financiële positie, een helder draaiboek en het enthousiasmeren van nieuwe leden en vrijwilligers moeten eveneens bijdragen aan de continuïteit van Dorpsdag Hoevelaken.