Uitslagen Dorpsloop

De editie van 2023 zit er weer op. Sponsoren, vrijwilligers en deelnemers bedankt om hier een succes van te maken!

Inschrijfregelement Dorpsloop Hoevelaken

Artikel 1

 1. Dorpsloop Hoevelaken wordt georganiseerd door Stichting Dorpsdag Hoevelaken.
 2. De door de individuele deelnemers te betalen bedragen worden middels de door hen afgegeven machtiging geïncasseerd.
 3. Een deelnemer heeft een startnummer en is verplicht dat op de borst te dragen. De tijdregistratie vindt plaats door middel van het Ipico Chipsysteem. De chip dient aan de schoen bevestigt te worden d.m.v. een Ty-wrap en dient na afloop te worden ingeleverd. Wordt de chip niet ingeleverd, dan wordt er €5,- in rekening gebracht.
 4. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 5. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parkoers te houden.
 6. De bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot en het overschrijden van de finishmat, voor de betreffende afstand. De prijswinnaars worden bepaald op basis van de bruto-tijd.
 7. Deelname aan de Dorpsloop Hoevelaken geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie en de sponsors aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel. Van eenieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 8. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen zonder externe hulpmiddelen als bijvoorbeeld een fiets, auto of brommer. Als blijkt dat de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van een of meerdere ongeoorloofde hulpmiddelen zal tot diskwalificatie worden overgegaan.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand voor uitnodigingen voor loopevenementen die zij zelf in de toekomst organiseert. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 10. Wanneer de deelnemer aan een ander onderdeel (afstand) deelneemt dan waarvoor is ingeschreven, dan wordt de deelnemer niet opgenomen in de uitslagenlijst. De deelnemer heeft dan ook geen recht op een eventuele prijs.
 11. De deelnemer kan het onderdeel waarvoor hij/zij is ingeschreven wijzigen op de dag van het evenement. Dit moet aangegeven worden bij de mensen van Sportlead facilities die zorg dragen voor een juist afhandeling van de tijdregistratie.
 12. Het overdragen van de inschrijving op een ander persoon is niet mogelijk.
 13. Bij annulering van uw inschrijving zullen de inschrijfkosten niet worden gerestitueerd.
 14. De wedstrijdleiding en de organisatie hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 15. De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders, het weer en/of overmacht en wegens uitzonderlijke omstandigheden kunnen tot afgelasting leiden.
 16. Bij afgelasting wordt er geen nieuwe datum in het lopende jaar vastgesteld. De eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid van de door deelnemers gemaakte kosten en er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 17. Ten tijde van de wedstrijddag zullen de dan geldende coronaregels
 18. Instructies van politie, medische staf, verkeersregelaars, organisator en medewerkers van de Dorpsdag Hoevelaken moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 19. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Dorpsloop Hoevelaken ontheffing verleend is.
 20. De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, enkele afstanden of de gehele Kidsmijl & Dorpsloop Hoevelaken af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld betaald door de deelnemers.
 21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Dorpsloop Hoevelaken.
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Dorpsloop.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 3 – Commerciële activiteiten

 1. De Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Dorpsloop of andere, door de Organisator georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 2. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailingen. Deelnemers die hier schriftelijk of via internet bezwaar tegen maken worden niet in het bestand opgenomen.
 3. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
 4. Het gebruik van de naam en het logo van de Dorpsloop Hoevelaken is voorbehouden aan haar partners en sponsoren. Onrechtmatige gebruik van beeldmerken die toebehoren aan de Organisator zal mogelijk rechtsvervolging ten gevolg hebben.